Годишен отчет за дейността в ЦОУД през учебната 2018-2019 г.

В началото на годината бяха сформирани 10 паралелки- 8 в начален курс и 2 в прогимназиален.

От тях три за първи клас, две за втори клас, две за трети клас,  една за четвърти клас, една за пети клас , една сборна шести и седми клас.

 Движение на учениците:

Започнахме първи срок с 224 ученици и завършваме с 223.

 Работата в групите е организирана на три блока: Организиран отдих и физическа активност, Самоподготовка и Занимания по интереси.

След приключване на учебните занятия учениците се хранят организирано под ръководството на учителя в училищния стол.

В часовете по Организиран отдих и физическа активност учениците участват в различни видове игри,  като използват физкултурните салони и спортните площадки на територията на училището. Учениците с интерес и положителна емоция се включват в подвижни, щафетни и спортно-подготвителни игри. Часовете за Самоподготовка  са основен режимен момент от учебната работа и дават възможност за оказване на квалифицирана помощ при изпълнението на домашната работа, осмислянето и затвърдяването на учебния материал. Ежедневно учителите в ЦОУД съгласуват и координират дейността си с класните ръководители относно точното им и правилно изпълнение. При усвояването и затвърдяването на новото учебно съдържание се използват разнообразни интерактивни методи на работа, организационни форми и иновационни технологии.

Заниманията по интереси протичат в продуктивна атмосфера на взаимопомощ и се ползват от позитивната мотивация и интерес от страна на учениците. Темите са разнообразни и съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа с различните материали ( хартия, природни материали, пластилин и др.). Празниците от годишния календар намират голямо приложение в дейностите по занимания по интереси. Децата с голямо желание и интерес изработват различни видове изделия, вдъхновени  от предстоящите празници и участие в изложби и украсяване на класните стаи.  Темите  бяха свързани с Деня на Народните будители, Коледните и Новогодишни празници, Нова година, екологията,  годишнината от обесването на Васил Левски, Първи март, Националния празник - Ден на Освобождението на България от турско робство , Осми март,Първа пролет, Великден, Ден на славянската писменост и култура и т.н. Други любими теми за учениците бяха свързани с космоса, морското дъно, живия свят, анимационни герои, герои от приказки.

Дейности :

1.Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работа в групите по ЦДО

2.Поддържане на контакти с родителите на учениците с оглед повишаване на тяхната успеваемост

3.Системно обсъждане на резултатите от работата в групите по ЦДО и на трудностите при усвояване на учебното съдържание

4.Поддържане на сиситемни контакти с преподавателите – специалисти и проследяване развитието и успеваемостта на учениците

Стратегия и насоки за подобряване на работата в ЦОУД:

-          Устойчивост на знанията и повишаване на емоционалната удовлетвореност от познанието и засилване на интереса на учениците към разнообразни методи на учене

-          Използване на адекватни на познавателните и емоционални потребности на учениците  методи на обучение

-          Висока ефективност при самоподготовката, която протича с интерактивни педагогически технологии и практическо приложение на знанията в конкретни задачи.

 

Отчетените резултати показват, че работата в групите в ЦОУД е успешна и ползотворна в овладяването на знанията, формирането на умения и повишаване мотивацията на учениците

 

 

Годишен план на ЗПИ в ЦДО – 2019/2020г.

 

 1. Основни цели и  задачи в часовете по ЗПИ:

-         Развитие и усъвършенстване на фината моторика, четивната техника, повишаване нивото на функционалната грамотност, стимулиране на любознателността в различните научни области и т.н.

-         Нравствено и естетическо възпитание на учениците;

-         Патриотично възпитание: национално самосъзнание и самочувствие, възпитание в духа на традиционните народни добродетели;

-         Формиране на отговорно отношение към училищната собственост;

-         Откриване и изява на дарбите, развитие на творческите способности на всеки ученик;

 

 

 1. Модули в ЗПИ:

 

Модул изкуство

 1. Работа с природни, подръчни и отпадъчни материали
 2. Илюстрации
 3. Мозайка
 4. Квилинг
 5. Декупаж
 6. Рисуване/оцветяване
 7. Смесени изобразителни техники
 8. Апликация
 9. Оригами
 10. Моделиране с пластилин/моделин
 11. Музика за всички

 

 

 

Модул наука

 

 1. Занимателна география
 2. Занимателна история
 3. Моят роден край
 4. България – моята родина
 5. Художествена и научно-популярна литература/енциклопедии
 6. Природата – дом за всички живи същества
 7. Безопасен интернет
 8. Български празничен календар
 9. Велики Българи
 10. Природни феномени
 11. Исторически и културни забележителности в България
 12. Народни носии, шевици и орнаменти.

 

 

Модул спорт

 

 1. Подвижни игри
 2. Щафетни игри
 3. Народни игри танци
 4. Федербал
 5. Игри с топка, обръчи
 6. Бързи, смели, сръчни
 7. Фигури от сняг(при подходящи метеорологични условия)
 8. Футбол
 9. Народна топка
 10.  Шах
 11. Волейбол

 

Образователни и занимателни игри:

 1. „Не се сърди човече”
 2. „Дама”
 3. „Домино”
 4. „Околосветско пътешествие”
 5. „Пътешествие по България”
 6. „Морски шах” и др.

П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

1.Цели

      1.1 Издигане качеството на учебно-възпитателната работа за изпълнение на Държавните образователни стандарти.

     1.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите в ЦОУД.

    1.3. Превръщане на ученикa в активен участник и партньор в образователно-възпитателния процес.

    1.4. Постигане на положителна мотивация у учениците за овладяване на трайни знания, умения и компетентности.

       2. Задачи

      2.1. Стимулиране на познавателната активност чрез разнообразни организационни форми за надграждане на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

     2.2 Формиране и развитие на социално-комуникативни  умения у учениците.

    2.3 Обмяна на добри педагогически практики между учителите в ЦОУД.

    2.4 Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците.

    2.5 Планиране на дейности по опазване здравето и живота на учениците.

3. Дейности:

 1. Разработване на план за дейността на методическото обединение.                                                                          Отг. председател на МО

Срок: месец септември

 

 1.  Уеднаквяване на изискванията на учителите в ЦДО  с тези на  преподавателите по всички учебни предмети  за овладяване и надграждане  на учебното съдържание.                                                                                                                                          
 2. Оформяне на кът с информационни материали, който се актуализира редовно

Отг. учителите в ЦДО

Срок: месец  ноември

 1. В  занимания по интереси изработване на  различни табла.                                                                Отг. учителите в ЦДО

Срок: целогодишно

 1. Разработване, планиране и подготовка на дидактически материали за дейностите по интереси .                                               Отг. учителите в ЦДО

Срок: целогодишно

 1.  Прилагане на интерактивни методи в обучението – споделяне и       обсъждане между учителите в ЦДО.                              

       Отг.председател на МО

Срок: целогодишно

                                                       

 

 1. Участие в квалификационна дейност – вътрешно училищна и извънучилищна.                                              

Отг.председател на МО

                                                                  Срок: целогодишно

 

 1. Планиране и подготовка на часовете за самоподготовка.                                  

Отг.председател на МО

                                                                    Срок: целогодишно

 

 

                                          Квалификация на МО на Учители в ЦДО:

ü Разработване на планове за дейността на ПУО;

Отговорник: Антонина Димитрова

                                                Срок: месец септември 2019г.

ü Работа с електронната платформа за училищната документация

                                                            Отговорник: Антонина Димитрова

                                                                        Срок: месец октомври  2019г.

ü Работа с деца с обучителни проблеми

                                                                        Отговорник:Станка Ангелова

                                                   Срок: месец октомври  2019г

 

ü Запознаване с техники за работа с хартия –тренинг                                                                                                                                                                        

 

Отговорник:Пламена Любенова

                                                               Срок: месец февруари 2020г.

 

ü Как да работим с  „различните” деца – дискусия

                                     Отговорник: Николина Станева

                           Срок: месец март  2020г.

 

Членове: Радостина Радева, Николина Станева, Антонина Димитрова,Станка Ангелова, Генка Славова,Пламена Любенова, Тодор Стоянов, Теодора Тодорова,Гергана Тодорова

 

 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” ГР.ДИМИТРОВГРАД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Училищната програма на ОУ „Пенчо Славейков” гр.Димитровград  е

разработена съгласно Закон за предучилищно и училищно образование и Наредба за организация на дейностите в училищното образование. Тя включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, ЗПИ и ООФА. Ю

Групите в ЦОУД се сформират при условие и ред, определен с държавен образователен стандарт за финансиране на институциите и съобразяване броя на подадените заявления от родители.

 

2. ЦЕЛИ:

Главна цел: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици.

 

2.1.Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено, физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2.2.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностно-професионална реализация и активен граждански живот в съвременното общество;

2.3.Формиране на толерантност и уважение, между ученици от различни социални, етнически и културни общности;

2.4.Уважение към индивидуалните различия на учениците – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси;

2.5. Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на

трудностите, за упоритост и системност при усвояване на учебния материал.

 

3. ЗАДАЧИ:

3.1. Допринасяне за правилното и трайно усвояване на учебния материал.

3.2. Формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране.

3.3. Провокиране интереса на децата в области, различни от учебното съдържание .

3.4. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

3.5. Удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване и творчество.

 

 

 

 

4. Дейности извършвани в групите за ЦОУД:

 

4.1. Проучване и анализ на потребностите и интересите на учениците за участие в групите чрез провеждане на родителски срещи и консултации с класните ръководители .

 Срок: 15.06.2018г. – 17.09.2018г.

  Отг.: Учители в ЦДО

4.2. Осигуряване на необходимите материали за темите и дейностите в ЗПИ.

Срок: октомври - юни

  Отг.: Директорът

4.3. Системно обсъждане на резултатите от работата на ЦДО и на трудностите при усвояване на учебния материал.

Срок: октомври - юни

  Отг.: Учители в ЦДО

4.4. Организиране и провеждане на консултации на учениците с учителите по отделните предмети.

Срок: По график

      Отг.: Директорът

 

4.5. Обсъждане работата на групите в ЦДО и отчитане на резултатите на заседания на ПС .

Срок: юни, 2019г

                                                 Отг.: Директорът

4.6. Провеждане на регулярни работни срещи между учителите в ЦДО с цел обмяна на добри практики .

Срок: Ежемесечно

                                               Отг.: Учители в ЦДО

4.7. Поддържане на контакти с родителите на учениците в ЦДО с оглед повишаване на тяхната успеваемост.

Срок: Ежедневно

                                               Отг.:Учители в ЦДО

4.8. Поддържане на системни контакти с преподавателите в ЦОП и СОП и проследяване развитието и успеваемостта на учениците; синхронизиране на индивидуалните графици и програми.

Срок: Ежемесечно

Отг.:Учители в ЦДО

 

4.9. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ЦОУД.

Срок: По график

                                                 Отг.: Директорът

 

4.10. Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работата в ПИГ.

Срок: Ежедневно

                                               Отг.:Учители в ЦДО

 

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

5.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;

5.2. Обновена материално-техническа база, осигурени материали и

консумативи за работа и обучение;

5.3. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от

различни социални, етнически и културни общности;

5.4. Създаден съвременен литературен фонд и осигурени образователни

и занимателни игри;

5.5. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството;

5.6. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби;