Годишен отчет за дейността в ЦОУД през учебната 2018-2019 г.

В началото на годината бяха сформирани 10 паралелки- 8 в начален курс и 2 в прогимназиален.

От тях три за първи клас, две за втори клас, две за трети клас,  една за четвърти клас, една за пети клас , една сборна шести и седми клас.

 Движение на учениците:

Започнахме първи срок с 224 ученици и завършваме с 223.

 Работата в групите е организирана на три блока: Организиран отдих и физическа активност, Самоподготовка и Занимания по интереси.

След приключване на учебните занятия учениците се хранят организирано под ръководството на учителя в училищния стол.

В часовете по Организиран отдих и физическа активност учениците участват в различни видове игри,  като използват физкултурните салони и спортните площадки на територията на училището. Учениците с интерес и положителна емоция се включват в подвижни, щафетни и спортно-подготвителни игри. Часовете за Самоподготовка  са основен режимен момент от учебната работа и дават възможност за оказване на квалифицирана помощ при изпълнението на домашната работа, осмислянето и затвърдяването на учебния материал. Ежедневно учителите в ЦОУД съгласуват и координират дейността си с класните ръководители относно точното им и правилно изпълнение. При усвояването и затвърдяването на новото учебно съдържание се използват разнообразни интерактивни методи на работа, организационни форми и иновационни технологии.

Заниманията по интереси протичат в продуктивна атмосфера на взаимопомощ и се ползват от позитивната мотивация и интерес от страна на учениците. Темите са разнообразни и съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа с различните материали ( хартия, природни материали, пластилин и др.). Празниците от годишния календар намират голямо приложение в дейностите по занимания по интереси. Децата с голямо желание и интерес изработват различни видове изделия, вдъхновени  от предстоящите празници и участие в изложби и украсяване на класните стаи.  Темите  бяха свързани с Деня на Народните будители, Коледните и Новогодишни празници, Нова година, екологията,  годишнината от обесването на Васил Левски, Първи март, Националния празник - Ден на Освобождението на България от турско робство , Осми март,Първа пролет, Великден, Ден на славянската писменост и култура и т.н. Други любими теми за учениците бяха свързани с космоса, морското дъно, живия свят, анимационни герои, герои от приказки.

Дейности :

1.Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работа в групите по ЦДО

2.Поддържане на контакти с родителите на учениците с оглед повишаване на тяхната успеваемост

3.Системно обсъждане на резултатите от работата в групите по ЦДО и на трудностите при усвояване на учебното съдържание

4.Поддържане на сиситемни контакти с преподавателите – специалисти и проследяване развитието и успеваемостта на учениците

Стратегия и насоки за подобряване на работата в ЦОУД:

-          Устойчивост на знанията и повишаване на емоционалната удовлетвореност от познанието и засилване на интереса на учениците към разнообразни методи на учене

-          Използване на адекватни на познавателните и емоционални потребности на учениците  методи на обучение

-          Висока ефективност при самоподготовката, която протича с интерактивни педагогически технологии и практическо приложение на знанията в конкретни задачи.

 

Отчетените резултати показват, че работата в групите в ЦОУД е успешна и ползотворна в овладяването на знанията, формирането на умения и повишаване мотивацията на учениците

 

 

П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПУО - ЦОУД 2019 - 2020

П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЦОУД ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА

 

 

1.Цели

      1.1 Издигане качеството на учебно-възпитателната работа за изпълнение на Държавните образователни стандарти.

     1.2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите в ЦОУД.

    1.3. Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в образователно-възпитателния процес.

    1.4. Постигане на положителна мотивация у учениците за овладяване на трайни знания и умения

       2. Задачи

      2.1. Стимулиране на познавателната активност чрез разнообразни организационни форми за надграждане на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

     2.2 Формиране и развитие на социално-комуникативни  умения у учениците.

    2.4 Координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦОУД.

    2.5 Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците.

    2.6 Обсъждане на дейности по опазване здравето и живота на учениците.

 

3. Дейности:

  1. Разработване на план за дейността на методическото обединение.                                                                          Отг. председател на МО

Срок: месец септември

 

2. Уеднаквяване на изискванията на учителите в ЦДО  с тези на  преподавателите по всички учебни предмети  за овладяване и надграждане  на учебното съдържание.                                                                                                                                          

 Оформяне на кът с информационни материали, който се актуализира редовно

Отг. учителите в ЦДО

Срок: месец  ноември

3.В  занимания по интереси изработване на  различни табла.                                                                Отг. учителите в ЦДО

Срок: целогодишно

4.Разработване и обсъждане на дейностите по интереси .                                                                        Отг. учителите в ЦДО

Срок: целогодишно

  5. Прилагане на интерактивни методи в обучението – споделяне и       обсъждане между учителите в ЦДО.                              

       Отг.председател на МО

Срок: целогодишно

                                                       

 

6.Участие в квалификационна дейност - вътрешно училищна и извънучилищна.                                              

Отг.председател на МО

                                                                  Срок: целогодишно

 

7.Планиране на заниманията по самоподготовка.                                  

Отг.председател на МО

                                               Срок: целогодишно

 

8.Изработване  на мартеници и направа на мартенски базар.                                                                                 Отг. Учители в ЦДО 

                                                                                 Срок: месец март

9.Направа на великденски сувенири.                                                                                                                             Отг. Учителите в ЦДО

                                                     Срок: месец април

 

                                      

   Квалификация на МО на Учители в ЦДО:

 - Разработване на планове за дейността на ПУО;

Отговорник: Антонина Димитрова

                                  Срок: месец септември 2019г.

 

 -  Работа с електронната платформа за училищната документация

                                                            Отговорник: Антонина Димитрова

                                  Срок: месец октомври  2019г. -  Работа с деца с обучителни проблеми

                                                                                                                         Отговорник:Станка Ангелова

                                   Срок: месец октомври  2019г

 

 - Запознаване с техники за работа с хартия -тренинг                                                                                                                                                                                     

Отговорник:Пламена Любенова

                                    Срок: месец февруари 2020г.

 

 -  Как да работим с“различните деца“-дискусия

                                     Отговорник: Николина Станева

                                           Срок: месец март  2020г.

 

Членове: Радостина Радева, Николина Станева, Антонина Димитрова,Станка Ангелова, Генка Славова,Пламена Любенова, Тодор Стоянов, Теодора Тодорова,Гергана Тодорова

Годишен план на ЗПИ в ЦДО – 2019/2020г.

1. Основни цели и  задачи в часовете по ЗПИ:

-         Развитие и усъвършенстване на фината моторика, четивната техника, повишаване нивото на функционалната грамотност, стимулиране на любознателността в различните научни области и т.н.

-         Нравствено и естетическо възпитание на учениците;

-         Патриотично възпитание: национално самосъзнание и самочувствие, възпитание в духа на традиционните народни добродетели;

-         Формиране на отговорно отношение към училищната собственост;

-         Откриване и изява на дарбите, развитие на творческите способности на всеки ученик;

 

 Модули в ЗПИ:

 

Модул изкуство

1.Работа с природни, подръчни и отпадъчни материали

2. Илюстрации

3.Мозайка

4.Квилинг

5.Декупаж

6.Рисуване/оцветяване

7.Смесени изобразителни техники

8.Апликация

9.Оригами

10.Моделиране с пластилин/моделин

11.Музика за всички

 

 

 

Модул наука

1.Занимателна география

2. Занимателна история

3. Моят роден край

4. България – моята родина

5. Художествена и научно-популярна литература/енциклопедии

6. Природата – дом за всички живи същества

7. Безопасен интернет

8. Български празничен календар

9. Велики Българи

10. Природни феномени

11. Исторически и културни забележителности в Българи

12. Народни носии, шевици и орнаменти.

 

 

Модул спорт

1.Подвижни игри

2. Щафетни игри

3. Народни игри танци

4. Федербал

5. Игри с топка, обръчи

6. Бързи, смели, сръчни

7. Фигури от сняг(при подходящи метеорологични условия)

8. Футбол

9. Народна топка

10. Шах

11. Волейбол

 

Образователни и занимателни игри:

„Не се сърди човече”

"Дама”

„Домино”

„Околосветско пътешествие”

„Пътешествие по България”

„Морски шах” и др.

OТЧЕТ на дейността на ПУО – ЦДО в ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград За учебната 2019 – 2020 г.

 

      През учебната 2019 – 2020г. учителите в ЦОУД работихме активно за изпълнение на основните цели, които си бяхме поставили в плана на ПУО:

1. Издигане качеството на учебно-възпитателната работа и приравняването му към европейските стандарти.

2.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите от ЦДО.

3.Поставяне на познавателните потребности на детето в центъра на образователно-възпитателния процес.

4.Постигане на положителни промени в личността на ученика и превръщането му в активен участник и партньор в учебния процес.

Основните задачи на ПУО бяха свързани със създаване на трайни мотиви за учебна дейност. В тази връзка учителите от ЦДО прилагахме разнообразни индивидуални форми на работа, чрез които се надграждаха знанията на учениците в съответствие с новите образователни изисквания. В своята работа насърчавахме децата за овладяване на интелектуални, личностни и социални умения.

Във връзка с изпълнение на основните задачи в ПУО насочихме своите усилия към координиране обмяната на добри практики, диагностициране входящото и изходящото ниво на учениците, и насърчаване на техните постижения. Набелязани бяха и мерки за опазване здравето и живота на децата.

Дейностите в ПУО включваха обсъждане и разработване на Плана за работа през учебната година, Годишен план за ЗПИ в ЦДО и Училищната програма за ЦОУД. Във всяка стая беше оформен кът на групите от ЦДО с информационни материали. Децата активно се включиха в отбелязването на официалните празници и училищните мероприятия – конкурси, изложби, базар.

Квалификационната дейност беше свързана с придобиване на ПКС, провеждане на срещи, свързани с работата в електронната платформа за училищна документация. Всички теми от вътрешноквалификационната дейност до м. Март бяха разгледани и попълнена в срок съответната документация.

Обмяната на идеи и добри практики между колегите в ЦДО не спря нито за ден дори в условията на електронно обучение. Бяхме в постоянна връзка помежду си, което ни даде възможност взаимно да си помагаме и да се подкрепяме в новите условия. Работата на учителите в ПУО – ЦДО беше успешна и съдейства за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

Годишен отчет за дейността в ЦОУД през учебната 2019-2020 г.

В началото на годината бяха сформирани 10 паралелки- 8 в начален курс и 2 в прогимназиален.

От тях три за първи клас, две за втори клас, две за трети клас,  една за четвърти клас, една за пети - седми клас , една шести клас.

 

 Работата в групите е организирана на три блока: Организиран отдих и физическа активност, Самоподготовка и Занимания по интереси.

В часовете по Организиран отдих и физическа активностна учениците се дава възможност да се включат и участват в различни видове игри–подвижни, щафетни, състезателни и спортно-подготвителни,гимнастически упражнения,   като за целта използват топки, обръчи, въженца за скачане. Заниманията се провеждат във физкултурните салони и спортните съоръжения на територията на училището в зависимост от сезонните метеорологични условия. В условията на дистанционно обучение се търсеха алтернативни варианти за двигателна активност, която да помогне на децата да преодолеят известното обездвижване по време на престоя у дома –танцови движения с музика, детска зумба и аеробика, домашна гимнастика с подръчни средства и др.

Часовете за Самоподготовка са основен елемент от учебната работаи възможност за оказване на квалифицирана помощ и контрол при изпълнението на домашната работа, осмислянето и затвърдяването на учебния материал.Ежедневно учителите в ЦДОсъгласуват и координират дейността си с класните ръководители относно точното им и правилно изпълнение.Ситуацията с повсеместната карантина беше едно от предизвикателствата пред всички нас през тази учебна година. В условията на дистанционно обучение и виртуални класни стаи учителите от ЦДО работиха в тясно сътрудничество с класните ръководители и с родителите на децата.Пренастройването се случи изключително бързо и можем с удовлетворение и гордост да заявим, че всички заедно успяхме. Провеждаха се часовете в онлайн режим, с включени видео уроци и демонстрации, интерактивни електронни задачи и упражнения за диференцирана работа, проектно базирано обучение. Бяха използвани виртуалните класни стаи в Google, Googlemeet, Фейсбук, Вайбър, Месинджър, интернет платформите „Уча се”, „Академико”, сайтовете с електронни учебни ресурси https://learningapps.org, https://www.liveworksheets.com/,  електронните учебници на съответните издателства и всякакви налични възможности за електронно учене. Учителите проявиха гъвкавост, която позволи максимален брой деца да се включат в онлайн обучението. Обратната връзка дори за ден не беше прекъсвана. Получавахме ежедневно скрийншотовете от електронно изпълняваните упражнения и задачи, снимки с изпълнените в тетрадката домашни работи, а също така и снимки на оригиналните малки шедьоври на сръчните детски ръце в часовете за занимания по интереси.

Избираха се разнообразнитеми, съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа с различнитехники и материали, активно включвахме детско караоке на изучавания в клас музикален материал, електронни игри, чрез които се осъществяват разнообразни  междупредметни връзки. Стремяхме се да предложим за изработване изделия, с които да може да се справи всяко дете, за да види крайния продукт от своя труд и старание и  да получи удовлетворение, което да го мотивира за постоянно активно участие в тези дейности. Предлагахме простички, но интересни и оригинални изобразителни техники, които увличат.

Обмяната на идеи и добри практики между колегите в ЦДО не е спирала нито за ден, бяхме в постоянна връзка помежду си, което ни даде възможност взаимно да си помагаме и да се подкрепяме в новите условия. В заключение бих искала да направя едно предложение за организиране на квалификация по разработка и създаване на електронни учебни ресурси и онлайн уроци. Смятам, че такова обучение би било изключително полезно за всички нас, защото едно е да се ползват готови електронни ресурси, които не винаги отговарят на нуждите на конкретния урок и цели, които си поставя учителят, а съвсем друго ниво и нови възможности  ще ни даде самостоятелно изработеният електронен ресурс – работен лист, тест, онлайн урок и т.н.,съобразен с конкретните нужди на нашето преподаване и особеностите на възприятието у нашите ученици.