Обзор - Сканирани копия

АВГУСТ 2020 Дата
Диплома за средно образование - Заглавна страница 0 0 30 авг. 2020 г.
Диплома за средно образование - 2стр. 0 0 30 авг. 2020 г.
Диплома за средно образование - 3стр. 0 0 30 авг. 2020 г.
ЯНВАРЬ 2020 Дата
Удостоверение "Ефективни техники за комуникация между семейството и образователната институция"2019 0 0 23 янв. 2020 г.
Признатите квалификационни кредити от обучението в Русия 0 0 23 янв. 2020 г.
АПРЕЛЬ 2017 Дата
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 4 апр. 2017 г.
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 4 апр. 2017 г.
Допълнителна квалификация в Русия - Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" 0 0 3 апр. 2017 г.
НОЯБРЬ 2015 Дата
Сертификат - Семинар"Интерактивни ресурси" и "Четене с разбиране" 0 0 11 ноя. 2015 г.
Сертификат - Превенция на училищното насилие и агресия 0 0 11 ноя. 2015 г.
Удостоверение - Методика на БДП 0 0 11 ноя. 2015 г.
Сертификат - Проектно базирано обучение 0 0 11 ноя. 2015 г.
Сертификат - Изграждане на интерактивна среда между традиционната училищна система и свободното врем 0 0 11 ноя. 2015 г.
Сертификат - Професионалното портфолио 0 0 11 ноя. 2015 г.
Удостоверение - Базови и специфични компютърни умения за обучение на учителипо Изобразително изкуств 0 0 11 ноя. 2015 г.
Русский язык повседневного общения B1 - Приложение к сертификату 0 0 11 ноя. 2015 г.
Свидетелство за придобиване на I ПКС 0 0 11 ноя. 2015 г.
Удостоверение - Завършен Курс "Създаване и апробиране на иновационни технологии и техники на обучени 0 0 11 ноя. 2015 г.
Свидетелство - II ПКС 0 0 11 ноя. 2015 г.
Свидетелство за III ПКС 0 0 11 ноя. 2015 г.
Свидетелство за специализация"Съвр. аспекти на обучението по Бълг. език и математика" и защита на ди 0 0 11 ноя. 2015 г.
Диплома за висше образование 0 0 11 ноя. 2015 г.
Сертификат Русский язык повседневного общения - Пороговый уровень B1 0 0 11 ноя. 2015 г.